Hướng dẫn mua hàng

Đối với tất cả các đơn đặt hàng, phương thức và thời gian thanh toán sẽ do CDI quyết định duy nhất và tuyệt đối. CDI có thể đồng ý bằng văn bản rằng thanh toán cho các đơn đặt hàng tiêu chuẩn là đến hạn Net 30. Nếu CDI đồng ý rằng thanh toán đến hạn Net 30, thanh toán đầy đủ sẽ đến hạn trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày lập hóa đơn hoặc ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận bởi khách hàng của bất kỳ Sản phẩm nào đã đặt hàng, tùy theo sản phẩm nào sớm hơn. CDI sẽ có quyền yêu cầu CBD (Tiền mặt Trước khi Giao hàng) từ bất kỳ khách hàng nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì. CDI sẽ có quyền thay đổi điều khoản thanh toán từ Net 30 sang CBD bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của CDI, thanh toán cho tất cả các đơn đặt hàng tùy chỉnh sẽ đến hạn như sau: năm mươi phần trăm (50%) giá đến hạn khi Sản phẩm được khách hàng đặt hàng; năm mươi phần trăm (50%) giá còn lại phải trả trước khi giao Sản phẩm cho khách hàng. Nếu bất kỳ số tiền nào của giá mua không được thanh toán cho CDI khi đến hạn, khách hàng đồng ý trả lãi cho khoản tiền đó với tỷ lệ mười tám phần trăm (18%) mỗi năm kể từ ngày đến hạn cho đến khi thanh toán.