Chính sách hoàn trả

Đối với các đơn đặt hàng tiêu chuẩn, không phải do hiệu suất không đạt yêu cầu, yêu cầu trả lại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. Vui lòng xin số Ủy quyền Trả lại Hàng hóa từ dịch vụ khách hàng trước khi trả lại sản phẩm. Khách hàng có thể trả lại Sản phẩm đã đặt hàng; tuy nhiên, với điều kiện là (1) khách hàng trả cho CDI 25% phí hoàn hàng, (2) khách hàng thanh toán cho tất cả vận chuyển và (3) bất kỳ Sản phẩm nào được trả lại phải còn nguyên bản, và ngoại trừ một hộp được mở để kiểm tra, (các) hộp chưa mở. Trong mọi trường hợp, khách hàng sẽ không có quyền trả lại và CDI sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất kỳ Sản phẩm đặt hàng tùy chỉnh nào, bất kỳ Sản phẩm nào đã ngừng sản xuất, bất kỳ Sản phẩm nào mà khách hàng đã nhận được chiết khấu hoặc hoàn tiền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ Sản phẩm nào đã được cài đặt. Để đổi lấy bất kỳ phần nào của Sản phẩm được khách hàng trả lại đúng cách và được CDI chấp nhận, khách hàng sẽ được hưởng tín dụng sản phẩm với số tiền bằng với giá đã trả (hoặc phần tỷ lệ của phần đó) của Sản phẩm được trả lại và được chấp nhận. Trong mọi trường hợp, CDI sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp và khách hàng sẽ không được quyền nhận khoản hoàn trả tiền mặt.