Chính sách bảo hành

Bảo hành có giới hạn . Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Sản phẩm chỉ được bảo hành trong phạm vi bảo hành giới hạn áp dụng cho sản phẩm đã mua (“Bảo hành có giới hạn áp dụng”). Không có bảo hành khác được cung cấp. Các bản sao của Bảo hành có giới hạn áp dụng có sẵn cho khách hàng tại www.cancerdiagnostics.com theo liên kết ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG và đã được cung cấp cho khách hàng. Ngoài Bảo hành có giới hạn được áp dụng, khách hàng đảm bảo và tuyên bố rằng họ không dựa vào bất kỳ lời hứa, bảo hành hoặc đại diện nào liên quan đến Sản phẩm và không có lời hứa, bảo hành hoặc đại diện nào cấu thành cơ sở của thương lượng để mua Sản phẩm.